Print

2023《慈恩基金會學業進步奬勵計劃》

                                                                                                                                                                A320

第二屆《慈恩基金會學業進步奬勵計劃》頒獎典禮將於 2023 年 10 月 7 日上午九時四十五分,

在上水金錢村的新界喇沙中學大禮堂舉行。歡迎瀏覽活動詳情及得獎名單。

 

活動詳情                            得獎名單

 

慈恩基金會謹啓

2023年9月8日

慈恩 Facebook

Grace Charity Facebook

會務及財務概覽

慈恩基金會最新會務及財務資訊

2022/23年度財務概覽

2022/23年度核數師報告

2022/23年度周年報告

2015 尖東籌款核數報告

 

2015 尖東籌款核數報告