Print

韶關衛健大使的今天

                                                                                                                                                                      A276

2010年香港慈恩基金會「水滴智源基金」在「香港教育學院畢業同學會」協助、引薦下,支助了韶關大學心理系的志願者成立「衛健大使」。。。

觀看全文

 

慈恩 Facebook

Grace Charity Facebook

會務及財務概覽

慈恩基金會最新會務及財務資訊

2022/23年度財務概覽

2022/23年度核數師報告

2022/23年度周年報告

2015 尖東籌款核數報告

 

2015 尖東籌款核數報告