Print

義工出訪行程表 (2022年)

                                                                                                                               A273                              

因新冠肺炎疫情影響,義工們未能出訪,部分會面,改以視像面談。

慈恩 Facebook

Grace Charity Facebook

會務及財務概覽

慈恩基金會最新會務及財務資訊

2022/23年度財務概覽

2022/23年度核數師報告

2022/23年度周年報告

2015 尖東籌款核數報告

 

2015 尖東籌款核數報告