Print

義工出訪行程表 (2021年)

                                                                                                                       A273

 

因新冠肺炎疫情影響,義工們未能出訪,如有需要,將改以視像面談。

慈恩 Facebook

Grace Charity Facebook

會務及財務概覽

慈恩基金會最新會務及財務資訊

2019/20年度財務概覽

2019/20年度核數師報告

2019/20年度周年報告

2015 尖東籌款核數報告

 

2015 尖東籌款核數報告