Print

英語教師培訓班

                                                                                                                                          A258

 

2017年8月,〝英語教師培訓班〞於貴州省麻江縣為140位英語教師舉辦。此項培訓工程全賴慈恩基金會之聯絡與協助,及得某善心女慷慨資助,方可成事。謹在此向15位來自世界各地之義務英語導師致衷心謝忱。。。

 

觀看精彩圖文

 

慈恩 Facebook

Grace Charity Facebook

會務及財務概覽

慈恩基金會最新會務及財務資訊

2021/22年度財務概覽

2021/22年度核數師報告

2021/22年度周年報告

2015 尖東籌款核數報告

 

2015 尖東籌款核數報告