Print

大陀螺小陀螺

                                                                                                                                          A254

 

一個來自雲南瀘沽湖貧困家庭的彝族女孩安紅珍,剛考上大學,得到「慈恩」的資助,實現了她從小便追尋的夢想,「希望也有一天可以進入一個學校,像別人那樣學點東西!」。。。

 

觀看全文

 

慈恩 Facebook

Grace Charity Facebook

會務及財務概覽

慈恩基金會最新會務及財務資訊

2022/23年度財務概覽

2022/23年度核數師報告

2022/23年度周年報告

2015 尖東籌款核數報告

 

2015 尖東籌款核數報告