Print

隨筆三則

                                                                                                                                                                   A236

 

本會顧問義工史敏女士最近交來三則隨筆,因其切實地反映了部份社會現實,也道出了本會近期工作的進展和遇到的困難與挑戰,特此轉載,供參考。

 

一所學校的蛻變

老有所慰

有法要依

 

慈恩 Facebook

Grace Charity Facebook

會務及財務概覽

慈恩基金會最新會務及財務資訊

2022/23年度財務概覽

2022/23年度核數師報告

2022/23年度周年報告

2015 尖東籌款核數報告

 

2015 尖東籌款核數報告