Print

過往出訪行程表

                                                                                                                    A147

2014年 過往出訪行程表     2015年 過往出訪行程表     2016年 過往出訪行程表    

2017年 過往出訪行程表    2018年 過往出訪行程表     2019年 過往出訪行程表    

2020年 過往出訪行程表

 

慈恩 Facebook

Grace Charity Facebook

會務及財務概覽

慈恩基金會最新會務及財務資訊

2021/22年度財務概覽

2021/22年度核數師報告

2021/22年度周年報告

2015 尖東籌款核數報告

 

2015 尖東籌款核數報告